OGŁOSZENIE z dnia 12.06.2020

Ogłoszenie nr 550069-N-2020 z dnia 2020-06-12 r.


Suwalski Park Krajobrazowy : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi pn.
Budowa infrastruktury ścieżki edukacyjnej „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” w ramach zadania
„Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego
jeziora w Polsce oraz jego okolic”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi
Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona
zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Tak
Ogłoszenie nr 550069-N-2020 z dnia 2020-06-12 r.
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 2/18
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: Suwalski Park Krajobrazowy; adres: Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo ; tel./fax: 87 569
18 01/87 569 76 36; strona internetowa: www.spk.org.pl ; adres e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Podmiot
Województwo Podlaskie Adres: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Suwalski Park Krajobrazowy , krajowy numer identyfikacyjny 790123179, ul.
Malesowizna 24 , 16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 530757543, e-mail
turtulspk@gmail.com, faks 875697636.
Adres strony internetowej (URL): www.spk.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Park Krajobrazowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 3/18
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.spk.org.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
1) Oferty należy składać do dnia 26.06 2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Formularza do
komunikacji udostępnionego przez MiniPortalhttps://miniportal.uzp.gov.pl/lub dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Suwalski Park Krajobrazowy; Malesowizna 24; 16-404 Jeleniewo.
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 4/18
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad
robotami budowlanymi pn. Budowa infrastruktury ścieżki edukacyjnej „Polodowcowa rynna jeziora
Hańcza” w ramach zadania „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca
bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic”
Numer referencyjny: 3021-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług związanych Pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego (zwanej dalej
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 5/18
Inspektorem Nadzoru) nad robotami budowlanymi pn. Budowa infrastruktury ścieżki edukacyjnej
„Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego: 1.„Modernizacja i
uzupełnienie ścieżki edukacyjnej „Drzewa i Krzewy w Starej Hańczy w oparciu o posiadany przez
Zamawiającego projekt budowlany 2. Budowa dwóch wież widokowych i parkingu, która zostanie
zlecona w formule Zaprojektuj i Wybuduj w oparciu o posiadany przez Zamawiającego Program
Funkcjonalno użytkowy Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie działać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego. W ramach wykonywanych czynności Inspektor Nadzoru nie ma prawa do podpisywania
w imieniu Zamawiającego umów i zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych. 3. W zakres
przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: 1) merytoryczne wsparcie Zamawiającego w trakcie
rozmów z autorami dokumentacji projektowej i reprezentacja Zamawiającego w trakcie procedury
wydania pozwolenia na budowę. 2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w tym m.in. poprzez wizyty na budowie (każda wizyta musi być odnotowana w dzienniku
budowy): a) z częstotliwością wizyt Inspektora Nadzoru, nie mniejszą niż 1 raz w ciągu tygodnia w
okresie gdy prowadzone są roboty budowlane, b) dodatkowo na każde żądanie wykonawcy robót
budowlanych lub Zamawiającego zgłoszone z 1 dniowym wyprzedzeniem. 3) kontrolowanie jakości
wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami pozwolenia
na budowę, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu
budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą
przetargową wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową, a w szczególności zapobieganie
zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie, 4) sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich
dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i
urządzeń, 5) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 6)
czuwanie nad realizacją: a) umów z Wykonawcami robót budowlanych b) umów dotyczących
podwykonawstwa, c) obowiązków gwarancyjnych wykonawcy robót budowlanych, 7) nadzór nad
realizacją nadzoru autorskiego oraz współpraca z projektantami w rozwiązywaniu problemów
interpretacyjnych związanych z poszczególnymi elementami dokumentacji w zakresie: a) uzgadniania
możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, i
przedkładanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu b) uzupełnienia dokumentacji i wyjaśniania
wątpliwości dotyczących realizacji projektu, c) opiniowania rozwiązań technicznych i kosztowych
wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez wykonawcę robót) i nadzorów autorskich
(sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Zamawiającego. 8) niezwłoczne
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 6/18
informowanie Zamawiającego i wydawanie opinii, jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nieprzewidzianych w umowie o roboty budowlane, a
także opiniowanie wniosków wykonawców robót budowlanych o roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane, jak również nadzorowanie realizacji wszystkich w/w robót po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego na ich realizację. 9) Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania wykonawcy
robót budowlanych polecenia realizacji jakichkolwiek robót wykraczających poza zakres umowy
Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych 10) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej
realizacji robót budowlanych wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach:
terminowym, technicznym i finansowym oraz ich eliminacja, 11) prowadzenie dokumentacji
fotograficznej Inwestycji, w tym robót zanikających, stanu posesji przed i po realizacji Inwestycji,
kolejnych etapów budowy, 12) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących
prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy
wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających
dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 13) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z
projektem lub pozwoleniem na budowę 14) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem
przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników
procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne
obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji. 15) prowadzenie narad roboczych
na terenie budowy i/lub w siedzibie Zamawiającego z udziałem Zamawiającego, stosownie do potrzeb
wynikających z realizacji Inwestycji, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu wraz ze sporządzaniem
protokołów z narad – o naradach organizowanych przez Inspektora Nadzoru jest on zobowiązany
informować Zamawiającego co najmniej 3 dni wcześniej (Wykonawca zobowiązany jest brać udział we
wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiającego oraz sporządzać z nich protokoły – będą się
one odbywać w siedzibie Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na taką naradę w innym
miejscu). 16) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie
przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu
niniejszej umowy. 17) organizacja, przygotowanie materiałów i prowadzenie, na wniosek kierownika
budowy, odbiorów: robót zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych (Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych a także innych
uczestników procesu inwestycyjnego o planowanych odbiorach, co najmniej w następujących terminach:
a) 3 dni – w odniesieniu do odbiorów częściowych i ponaprawczych, b) 24 godziny – w odniesieniu do
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 7/18
odbiorów robót zanikających, c) 7 dni – w odniesieniu do odbiorów końcowych). 18) przygotowanie
materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu
inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego w tym: a) stwierdzenia gotowości do odbioru b)
zorganizowania odbioru i przekazania zadania lub poszczególnych jego etapów, c) przekazania
inwestorowi protokołów odbioru oraz projektowej dokumentacji powykonawczej, 19) potwierdzanie
ilości i jakości faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia wad, stanowiących podstawę rozliczeń
Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, weryfikacja kosztorysów robót dodatkowych i
zamiennych, 20) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych sporządzenia karty gwarancyjnej i
instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu, oraz dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia
robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie o ile taki obowiązek zostanie nałożony na
Zamawiającego w decyzji Pozwolenie na Budowę. 21) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu
harmonogramu przeglądów wynikających z uzyskanej od wykonawcy roboty budowlanej karty
gwarancyjnej i instrukcji użytkowania i eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego w terminie do 30
dni od dnia odbioru końcowego wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych w trakcie
Inwestycji, 22) przeprowadzanie, w zaoferowanej cenie, w okresie gwarancji i rękojmi udzielonych
Zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych, przeglądów i badań okresowych obiektu
budowlanego, wymaganych przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, a także warunkami
gwarancji i instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu, 23) dokonywania ostatecznego odbioru po
upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z wykonawcami robót budowlanych, 24) dostarczania
Zamawiającemu w czasie trwania umowy: a) miesięcznych sprawozdań z postępu robót budowlanych,
problemów występujących na budowie, podjętych działań w celu ich rozwiązania, zmian w dokumentacji
projektowej, itp. - w terminie do 5 tego dnia następnego miesiąca, b) niezwłocznych informacji o
sytuacjach mogących spowodować ewentualne znaczne straty materialne, tj. przewyższające 3% wartości
Inwestycji, 25) współpraca z Zamawiającym w uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracji niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania obiektu budowlanego do eksploatacji, 26)
współpraca z Zamawiającym w związku z przeprowadzanymi kontrolami i audytami Inwestycji poprzez
przygotowanie projektów odpowiedzi, wystąpień, oraz doradztwo w zakresie wykonywanych
obowiązków przez Inspektora Nadzoru związanych z całym zakresem przedmiotu Umowy o zamówienie,
w tym przechowywanie przez okres co najmniej 5 lat kompletnej dokumentacji wytworzonej w trakcie
trwania nadzorowanej inwestycji. 4. Inspektor Nadzoru przez cały okres trwania nadzorowanej inwestycji
zobowiązany jest do utrzymania przynależności do właściwej terytorialnie Izby Samorządu Zawodowego.
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 8/18
II.5) Główny kod CPV: 71540000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71520000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 9/18
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności
technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca udowodni, że: a. W okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał lub wykonuje przynajmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora
Nadzoru, przy robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego
wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w którym jako ustrój
nośny zastosowano elementy stalowe. Wykonawca nie może sumować kilku usług o mniejszej
wartości robót budowlanych nadzorowanej inwestycji dla uzyskania wymaganej wartości. Zgodnie z §
2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
– czas, jaki może obejmować wykaz usług, został zwiększony w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, b. Dysponuje co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej (z aktualnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów), która
będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru. Doświadczenie tej osoby jest jednym z kryteriów wyboru
Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający wymaga podania w ofercie imienia i nazwiska tej osoby,
numeru i zakresu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
oraz wykazu nadzorowanych robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Doświadczenie zawodowe osoby proponowanej do sprawowania funkcji
Inspektora Nadzoru jest kryterium wyboru wykonawcy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 10/18
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Nie wymaga się
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Dokumenty należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, dokumenty nie muszą być szyfrowane: 1) wykaz usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 11/18
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu; Załącznik nr 6 do SIWZ. 2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami, jak również wskazania uprawnień posiadanych przez osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w zakresie warunków określonych w rozdziale V ustęp 3 punkt 3) litera b
SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie wymaga się.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, przedstawiając
odpowiedni dokument – Zamawiający zaleca, by zawierał on: 1) określenie podmiotu
udostępniającego zasoby (nazwa, firma, adres), 2) określenie podmiotu, któremu zasoby zostają
udostępnione (nazwa, firma, adres), 3) określenie zasobów, które podlegają udostępnieniu w
zależności od wykazywanego warunku udziału w postępowaniu, 4) określenie sposobu korzystania z
zasobów - np. doradztwo, udostępnienie osób, maszyn, podwykonawstwo w danym zakresie, umowa
pożyczki środków pieniężnych, 5) określenie czasu, w jakim Wykonawca będzie mógł dysponować
obcymi zasobami (np. na czas niezbędny do realizacji zamówienia będącego przedmiotem
postępowania), 6) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 Ustawy, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2019 r., poz. 369 , z późn. zm.)oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 12/18
nr 4 do SIWZ. Załącznik należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, dokument nie musi być szyfrowany. Zamawiający dopuszcza złożenie
dokumentu w formie pisemnej


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 13/18
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 14/18
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję Inspektora Nadzoru 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 15/18
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 16/18
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa może ulec zmianie w przypadkach, gdy nie jest to sprzeczne z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, a także określonych we wzorze umowy, a mianowicie: 1. W zakresie zmiany
terminów realizacji zamówienia, w przypadku: 1) przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących
Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą
udokumentowanej wpisem w dzienniku budowy przerwie w realizacji robót budowlanych, 2) powierzenia
przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji,
jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o
ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 3)
pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji
umowy; 4) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji:
danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak
możliwości dotrzymania pierwotnych terminów- o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód
lub pozwoleń, 5) wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia
zakończenie realizacji określonych prac o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, 6) przerwy w realizacji
robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków
atmosferycznych - o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac,
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 17/18
liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych wpisem w
dzienniku budowy. 7) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy o ilość dni równą okresowi o jaki
zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 8) zmiany dokonanej na
podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego –o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego
powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2. zmiany siedziby stron umowy i numeru
rachunku bankowego. 3. zmiany osób, o których mowa w § 6 ust. 2 Umowy, pod warunkiem uprzedniego
wykazania przez Wykonawcę, że nowa osoba, która będzie realizować przewidziane tam usługi
wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, posiada stosowne wskazane przez Zamawiającego w
SIWZ kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków, 4. Powierzenia,
zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez
Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w
odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez
Zamawiającego w SIWZ, 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w
zakresie wysokości wynagrodzenia w stosunku do treści umowy 1) w przypadkach wystąpienia zmiany
stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oraz zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych , jeżeli zmiany te będą miały istotny
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia w/w zmian Strona
wnioskująca o zmianę, złoży drugiej Stronie pisemny wniosek. Następnie Wykonawca złoży w terminie 3
dni od złożenia takiego wniosku informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych
zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość
odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych osób realizujących umowę, zakres ich
zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów.
Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający
sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji
zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT –
wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. Koszty w przypadkach wymienionych
12.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd998215-8325-4982-9b6c-47a64d262e42 18/18
wyżej rozkładane są proporcjonalnie na strony umowy po połowie. 2) W przypadku zmiany planu
finansowego Zamawiającego i realizacji przysługującego mu prawa rezygnacji z realizacji części
nadzorowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, co skutkować będzie zmniejszeniem
Wynagrodzenia Wykonawcy o wartość Wynagrodzenia za usługi nadzoru nad realizacją robót oraz usługi
pozostałe i końcowe, z których wykonania Zamawiający rezygnuje. 6. Wszelkie zmiany umowy
wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Suwalski Park Krajobrazowy

Data wytworzenia: 2020-06-12

Wprowadzający: Marcin Sznel

Modyfikujący: Marcin Sznel

Data modyfikacji: 2020-06-12

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2020-06-12