O G Ł O S Z E N I E

Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego

z dnia 22 lutego 2016 roku

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Suwalskim Parku Krajobrazowym

 

Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko pracy specjalisty do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Suwalskim Parku Krajobrazowym.

 

I . Nazwa i adres jednostki:

Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

 

II. Określenie stanowisk urzędniczych :

specjalista do spraw ochrony krajobrazu wartości historycznych i kulturowych 1/1 etatu od 01.04.2016 r.

 

III. Określenie wymagań  związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska ze wskazaniem, które są niezbędne, a które dodatkowe.

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym specjalisty do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada wykształcenie wyższe (historia i kierunki pokrewne, architektura i kierunki pokrewne, ochrona dóbr kultury, geografia, ochrona środowiska i kierunki pokrewne),
 3. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiada udokumentowany co najmniej 1 rok stażu pracy
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
 6. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem specjalisty do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

 1. znajomość podstawowych zasad funkcjonowania parku krajobrazowego,
 2. podstawowa znajomość procedur administracyjnych (kpa, ustawy o ochronie przyrody, planu ochrony Suwalskiego Parku Krajobrazowego),
 3. biegła obsługa pakietu MS Office,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. dyspozycyjność, samodzielność i komunikatywność,
 6. znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym.

 

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym specjalisty do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

 1. ocena realizacji i skuteczności ustaleń planu ochrony Parku w zakresie budownictwa i architektury,
 2. opiniowanie projektów budownictwa mieszkaniowego, inwentarsko-gospodarczego, turystycznego i usługowego pod względem zgodności z planem ochrony Parku i innymi aktami prawa,
 3. identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony Parku,
 4. składanie wniosków do studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego,
 5. prowadzenie ewidencji oraz gromadzenie informacji dotyczącej wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych Parku,
 6. realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody lub ochrony konserwatorskiej w granicach Parku,
 7. inicjowanie i organizowanie prac związanych z ochroną i zagospodarowaniem turystycznym obiektów cennych pod względem kulturowym,
 8. prowadzenie edukacji ekologicznej, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych Parku,
 9. obsługa punktu informacji turystycznej i wypożyczalni sprzętu turystycznego.

 

V. Wskazanie wymaganych dokumentów na stanowisko specjalisty do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

1. Dokumenty niezbędne:

 1. życiorys,
 2. kserokopia dowodu osobistego,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 6. oświadczenie kandydata , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym: specjalisty do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

 

2. Dokumenty dodatkowe:

Kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności, związane ze stanowiskiem specjalisty do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych (świadectwa pracy, zaświadczenia).

 

VI .  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na ,,Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych do dnia 04 marca  2016 do godz. 10.00  w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie 24, 16-404 Jeleniewo (liczy się data wpływu).

 

VII. Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Suwalskim Parku Krajobrazowym, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora SPK z dnia 16.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Postępowanie w sprawie naboru  przeprowadzi Komisja powołana  ww. zarządzeniem.

 

Lista osób, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona 07 marca 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPK w Malesowiźnie 24 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Osoby te w dniu 8 marca 2016 r. o godz. 09.00 w siedzibie SPK przystąpią do testu kwalifikacyjnego, a następnie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie naboru nastąpi 10 marca 2016 r.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPK oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

Dodatkowych informacji udziela Bożena Zawadzka, nr telefonu 87 569 18 01.

 

                       

/-/ Teresa Świerubska

Dyrektor

Suwalskiego Parku Krajobrazowego

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Sznel

Wprowadzający: Marcin Sznel

Data wprowadzenia: 2016-02-22

Data modyfikacji: 2016-02-22

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2016-02-22