O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego

 

z dnia 21 listopada  2011 r.

 

o naborze na wolne stanowisko pracy

 

w Suwalskim Parku Krajobrazowym

 

Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko pracy specjalisty do spraw krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Suwalskim Parku Krajobrazowym.

 

I . Nazwa i adres jednostki:

Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

 

II. Określenie stanowisk pracy:

1. specjalista do spraw krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

w  pełnym wymiarze czasu pracy

 

III. Określenie wymagań  związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska ze wskazaniem, które są niezbędne a które dodatkowe.

 

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy specjalisty do spraw krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

 

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.      jest obywatelem polskim,

2.      posiada wykształcenie wyższe magisterskie (architektura krajobrazu, etnologia, geografia, geologia, historia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona środowiska),

3.      posiada co najmniej roczny staż pracy,

4.      ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzysta z pełni praw publicznych,

5.      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty do spraw krajobrazu wartości historycznych i kulturowych,

6.      nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem specjalisty do spraw krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

 

1.      znajomość podstawowych zasad funkcjonowania parku krajobrazowego,

2.      podstawowa znajomość procedur administracyjnych (ustawy o ochronie przyrody, plan ochrony SPK, KPA),

3.      biegła obsługa pakietu MS Office,

4.      dyspozycyjność, samodzielność i komunikatywność,

5.      prawo jazdy kat. B,

6.      znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

IV.      Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy specjalisty do spraw krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

 

1.      prowadzenie ewidencji oraz gromadzenie informacji na temat obiektów cennych pod względem kulturowym i historycznym,

2.      inicjowanie i organizowanie prac związanych z ochroną i zagospodarowaniem turystycznym obiektów cennych pod względem kulturowym i historycznym,

3.      opiniowanie lokalizacji oraz projektów budowlanych pod względem zgodności z planem ochrony Parku i innymi aktami prawnymi,

4.      nadzór i koordynacja prac związanych z egzekwowaniem przepisów o ochronie przyrody i środowiska,

5.      współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, muzeami oraz innymi jednostkami w sprawach dotyczących ochrony obiektów istotnych dla kultury i tradycji regionu,

6.      działanie związane z zachowaniem i odtwarzaniem lokalnych tradycji,

7.      prowadzenie izby regionalnej,

8.      współpraca z innymi specjalistami w zakresie edukacji (prowadzenie zajęć w ramach „Zielonej Szkoły w Turtulu”) i turystyki.

9.      obsługa punktu informacji turystycznej, wypożyczalni sprzętu turystycznego i sprzedaży wydawnictw,

10.  współpraca przy obsłudze bazy edukacyjno- noclegowej.

 

V .       Wskazanie wymaganych dokumentów na stanowisko specjalisty do spraw krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

 

1. Dokumenty niezbędne:

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys,

3.      kserokopia dowodu osobistego,

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

7.      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8.      oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9.      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  specjalisty do spraw krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

 

2. Dokumenty dodatkowe:

Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności, związane ze stanowiskiem specjalisty do spraw krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych (świadectwa pracy, zaświadczenia).

 

VI .     Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na ,,Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych do dnia

5 grudnia  2011 r. do godz. 1000  w Suwalskim Parku Krajobrazowym, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo.

 

VII.     Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko pracownicze zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami naboru na wolne stanowiska pracy w Suwalskim Parku Krajobrazowym, stanowiący załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 2/2010 Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy.

            Postępowanie w sprawie naboru  przeprowadzi Komisja powołana  ww. zarządzeniem.

            Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona dnia 5 grudnia 2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.spk.wrotapodlasia.pl. Lista zawierać będzie imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) kandydatów na ogłoszone stanowisko pracy. Osoby, które spełnią wymogi formalne przystąpią do kolejnego etapu rekrutacji, o czym zostaną powiadomione telefonicznie.

            W dniu 7 grudnia 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie zaproszeni kandydaci napiszą test wiedzy na temat Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego działalności oraz przeprowadzona zostanie z nimi rozmowa kwalifikacyjna.

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie naboru na stanowisko specjalisty do spraw krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych nastąpi dnia 7 grudnia 2011 r. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu przeprowadzonego naboru na tablicy ogłoszeń w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone przez Komisję.

Dodatkowych informacji udziela referent do spraw administracyjnych – Bożena Zawadzka, nr telefonu (87) 569 18 01.

Dyrektor

Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Teresa Świerubska

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Sznel

Wprowadzający: Marcin Sznel

Data wprowadzenia: 2011-11-21

Data modyfikacji: 2011-11-21

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2011-11-21