O G Ł O S Z E N I E

Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego

z dnia 10 kwietnia  2013 r.

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Suwalskim Parku Krajobrazowym

 

Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko pracy specjalisty do spraw ochrony przyrody w Suwalskim Parku Krajobrazowym.

I . Nazwa i adres jednostki:

Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

II. Określenie stanowisk urzędniczych :

1. specjalisty do spraw ochrony przyrody

2/5  etatu

III. Określenie wymagań  związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska ze wskazaniem, które są niezbędne a które dodatkowe.

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym specjalisty do spraw ochrony przyrody.

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. jest obywatelem polskim,

 2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie (biologia, leśnictwo, ochrona  środowiska),

 3. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty do spraw ochrony przyrody

 5. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem specjalisty do spraw ochrony przyrody.

 1. znajomość podstawowych zasad funkcjonowania parku krajobrazowego,

 2. podstawowa znajomość procedur administracyjnych (kpa, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo ochrony środowiska ),

 3. biegła obsługa pakietu MS Office,

 4. dyspozycyjność, samodzielność i komunikatywność,

 5. prawo jazdy kat. B,

 6. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym specjalisty do spraw ochrony przyrody.

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów dokumentujących stan przyrody Parku,

 2. prowadzenie monitoringu, obserwacji i ewidencji zdarzeń przyrodniczych,

 3. zamieszczanie na stronie internetowej parku zgromadzonych materiałów,

 4. współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony i tworzenia systemu obszarów i obiektów chronionych,

 5. współpraca z lokalnymi samorządami, konserwatorem zabytków i organizacjami ekologicznymi w zakresie ochrony Parku,

 6. gromadzenie eksponatów flory i fauny ich przechowywanie i udostępnianie,

 7. propagowanie i ochrona walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego Parku i regionu,

 8. działanie na rzecz ochrony zagrożonych gatunków flory i fauny,

 9.  opracowywanie materiałów do wydawnictw własnych Parku,

 10. pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

 

V . Wskazanie wymaganych dokumentów na stanowisko specjalisty do spraw ochrony przyrody.

1. Dokumenty niezbędne:

 1. życiorys,

 2. kserokopia dowodu osobistego,

 3. oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 6. oświadczenie kandydata , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  specjalisty do spraw ochrony przyrody.

2. Dokumenty dodatkowe:

Oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności, związane ze stanowiskiem specjalisty do spraw turystyki i rekreacji (świadectwa pracy, zaświadczenia).

VI . Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na ,,Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw ochrony przyrody do dnia 19 kwietnia  2013 do godz. 10.00  w Suwalskim Parku Krajobrazowym, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo (liczy się data wpływu).

VII. Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Suwalskim Parku Krajobrazowym, stanowiący załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 01 /07 Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Postępowanie w sprawie naboru  przeprowadzi Komisja powołana  w/w zarządzeniem.

            Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszone dnia 22 kwietnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://jeleniewo.i-gmina.pl/bip/index.xml

Lista zawierać będzie imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) kandydatów, z którymi w dniu 23 kwietnia  2013 r. od godz. 10.00 Komisja prowadzić będzie rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Kandydaci zakwalifikowani na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją nie będą indywidualnie powiadamiani.

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie naboru na stanowisko specjalisty do spraw ochrony przyrody nastąpi dnia 24 kwietnia 2013 r.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata na tablicy ogłoszeń w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty odrzucone należy odebrać osobiście od dnia 24 kwietnia 2013r. w siedzibie Suwalskiego Parku krajobrazowego

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor – Teresa Świerubska, nr telefonu (87) 569 18 01.

 

                                                    Dyrektor

                                                          Suwalskiego Parku Krajobrazowego

   Teresa Świerubska

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Sznel

Wprowadzający: Marcin Sznel

Data wprowadzenia: 2013-04-10

Data modyfikacji: 2013-04-11

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2013-04-10